Regulaminy konkursów na Targach Film Video Foto 2018

Regulaminy konkursów na Targach Film Video Foto 2018

Opublikowany

Regulamin konkursu „Dołącz do świata Masterclass Profoto” i „Świat jest moim studiem”.

Regulamin konkursu „Dołącz do świata Masterclass Profoto”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.[Definicje]
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
1.1 Konkurs: pod nazwą „Dołącz do świata Masterclass Profoto” rozumie się konkurs, Organizowanym podczas Targów FILM VIDEO FOTO na zasadach określonych w Regulaminie;
1.2 Organizator Konkursu: K-Consult Spółka z o. o., z siedzibą w Gdyni, kod pocztowy:
81-528, przy ul. Architektów 67, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000130789. NIP 677-20-25-888, REGON 351417946.
1.3 Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. 5 poniżej;
1.4 Zwycięzca Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. 6 poniżej;
1.5 Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu; dostępny pod adresem: https://kconsultmedia.prowly.com/
1.6 Konkurs: realizowany jest podczas Targów FILM VIDEO FOTO.
1.7 Okres Konkursu: okres od dnia 12.04.2018 roku do dnia 18.04.2018 roku, w którym odbędzie się Konkurs.Ponadto definicje innych pojęć wykorzystywanych w Regulaminie mogą być wskazane w treści Regulaminu.
2. [Zasięg Konkursu]
2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Targów FILM VIDEO FOTO.
2.2. Konkurs dzieli się na etapy jak następuje:
a) I etap – Zgłoszenia Uczestników, w dniach 12.04.2018 roku do dnia 18.04.2018 roku
b) II etap – Wybór Zwycięzców przez Jury Konkursowe nastąpi do dnia 20.04.2018 roku
3. [Jury]
3.1. W skład Jury wchodzą trzy osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu.
3.2. Jury konkursowe wybierze 1 najciekawsze zgłoszenie konkursowe oraz zdecyduje o przyznaniu nagrody, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
3.3. Niezależnie od pkt. 3.2. powyżej, Jury jest podmiotem nadzorującym Konkurs i rozstrzyga wszelkie kwestie związane z jego organizacją, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. [Zasady Konkursu]
4.1. Zgłoszenie do konkursu polega na wysłaniu zdjęcia na adres e-mail: wspolpraca@kconsult.pl, które zostało zrobione podczas sesji zdjęciowej na stoisku B31
z użyciem sprzętu  wypożyczonego w trakcie targów FILM VIDEO FOTO.  
4.2. Jeden Uczestnik może zgłosić się do Konkursu jeden raz w ciągu całego Okresu Konkursu.
4.3. Jury wybierze 1 najciekawsze zgłoszenie, któremu zostanie przyznana nagroda główna na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.4 Przy podejmowaniu decyzji Jury kieruje się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności oraz zgodności z tematyką.
4.5 Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej i w stosunku do każdego Zwycięzcy Konkursu zostanie przekazana w wiadomości e-mail w określonym w punkcie 2.2 b terminie.
5. [Uczestnicy Konkursu]
5.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce.
5.2 Uczestnik musi mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.3 Nadesłanie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się warunków regulaminu i zaakceptowaniem go przez uczestnika.
5.4 Kategorycznie zabrania się naruszania zasad uczciwego współzawodnictwa pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie decyzją Jury.
5.5 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Konkurs, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających.
5.6 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki Profoto. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Organizator będzie uprawniony
do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
5.7 Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności:
a) naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Konkursu.
c) naruszenia polegające na niespełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie.
5.8 Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza w szczególności, co następuje:
a) jest twórcą zdjęcia, które bierze udział w Konkursie.
b) przysługuje mu do nadesłanych zdjęć wyłączne oraz nieograniczone prawo autorski (osobiste oraz majątkowe),
b) wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie, w tym w szczególności na podanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
e) udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej licencji do korzystania ze zdjęcia nadesłanego w Konkursie: zdjęcia zgłoszonego do Konkursu, w całości, w części lub wybranych fragmentów, na zasadach poniżej opisanych:
• bez ograniczeń co do miejsca w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet;
• na czas 2 lat od momentu zgłoszenia do Konkursu;
• z chwilą zgłoszenia się do Konkursu;
• bezwarunkowo;
• na następujących polach eksploatacji, zawsze wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu:
o w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia, całości, części lub wybranych fragmentów, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej;
o w zakresie rozpowszechniania zdjęcia, w całości, części lub wybranych utworów, w tym publicznego udostępniania opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym t. j. udostępniania w sieci Internet, w szczególności poprzez strony www.kconsultmedia.prowly.com oraz https://www.facebook.com/SigmaProcentrum/
6. [Zwycięzcy Konkursu]
6.1 Zwycięzcą Konkursu jest  Uczestnik Konkursu, który prześle najciekawsze zdaniem Jury zdjęcie. Jury wybierze Zwycięzców wedle subiektywnej oceny w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności oraz zgodności z tematyką, którym zostanie przyznana nagroda.
6.2 Organizator poinformuje o wyłonieniu Zwycięzcy poprzez skontaktowanie się w wiadomości e-mail. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierać będzie dane o przyznaniu nagrody.
6.3 Zwycięzcą może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej. Jury może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku stwierdzenia, że osoba uczestnicząca w Konkursie nie spełnia warunków, o których mowa w pkt. 5 powyżej lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu
lub Zwycięzca naruszył niniejszy Regulamin, Jury może wyeliminować go z Konkursu.
6.4 Zwycięzca konkursu automatycznie wyraża zgodę na możliwość ewentualnego opublikowania jego zdjęcia, które nadesłał (wraz z podaniem autora pracy) na stronie internetowej www.kconsultmedia.prowly.com lub fanpage’u i innych kontach społecznościowych K-Consult Sp. z o. o.
7. [Nagrody w Konkursie]
7.1 W Konkursie można otrzymać nagrodę główną, czyli udział w dowolnych warsztatach Masterclass Profoto lub wypożyczenie sprzętu w jednym z Salonów SIGMA ProCentrum za 1 zł. Zwycięzca sam wybiera, na którą nagrodę się decyduje.
7.2 Wydanie Nagrody Zwycięzcy, za co odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator, nastąpi po udzieleniu wszelkich niezbędnych do wydania Nagrody informacji.
7.3 W wypadku, gdy Zwycięzca nie poda prawidłowych danych niezbędnych do wydania Nagrody, Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda, stosownie do postanowień Regulaminu albo nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.
7.4 Zwycięzca zobowiązany jest do podania prawidłowych danych niezbędnych do wydania przyznanej Nagrody.
7.5 Organizator Konkursu lub Podmiot zlecający Konkurs nie udzielają gwarancji lub podobnych uprawnień do Nagród. Odpowiedzialność za prawidłowe doręczenie Nagród ponosi podmiot, któremu zlecony zostanie transport Nagród.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8. [Dane osobowe]
8.1 Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator Konkursu.
8.2 Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) K-Consult Sp. z o.o. wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane mogą być przetwarzane w innych celach, jeżeli na takie wykorzystanie odrębną zgodę wyrazi Uczestnik.
8.3 Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8.4 W celu otrzymywania przez Uczestnika od K-Consult Sp. z o. o. za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące produktów K-Consult Sp. z o. o.  niezbędne jest wyrażenie przez Uczestnika odrębnej zgody na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowej.
8.5 Dane osobowe Uczestników po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte, chyba że Uczestnik wyraził odrębną dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
9.[Reklamacje]
9.1 Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie Konkursu oraz 14 dni
po jego zakończeniu. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na wskazany powyżej adres siedziby Organizatora: K-Consult Sp. z o.o., z dopiskiem „Świat jest moim studiem - Masterclass Profoto” oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator ma odesłać odpowiedź na reklamację.
9.2 Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika w treści reklamacji.
10. [Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu]
Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej www.kconsultmedia.prowly.com.
11. [Postanowienia końcowe]
11.1 Uczestnik zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
Za ingerowanie w przebieg Konkursu będą uważane w szczególności wszelkie działania które naruszały będą jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności do niedekompilowania, niewykorzystywania skryptów, nie ingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera oraz
do niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w Konkursie.
11.2 W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: info@kconsult.pl.
11.3 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres info@kconsult.pl z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail, podanego przez Uczestnika podczas zgłoszenia. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji
z Konkursu Organizator usunie odpowiedź nadesłaną przez osobę rezygnującą z udziału w Konkursie.
11.4 Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników
i podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie w odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału
w Konkursie. W przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji
z tego tytułu.
11.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Regulamin konkursu „Świat jest moim studiem”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.[Definicje]
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
1.1 Konkurs: pod nazwą „Świat jest moim studiem” rozumie się konkurs, Organizowanym podczas Targów FILM VIDEO FOTO na zasadach określonych w Regulaminie;
1.2 Organizator Konkursu: K-Consult Spółka z o. o., z siedzibą w Gdyni, kod pocztowy:
81-528, przy ul. Architektów 67, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000130789.
NIP 677-20-25-888, REGON 351417946.
1.3 Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. 5 poniżej;
1.4 Zwycięzca Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. 6 poniżej;
1.5 Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu; dostępny pod adresem: https://kconsultmedia.prowly.com/
1.6 Konkurs: realizowany jest podczas Targów FILM VIDEO FOTO.
1.7 Okres Konkursu: okres od dnia 12.04.2018 roku do dnia 14.04.2018 roku, w którym odbędzie się Konkurs.Ponadto definicje innych pojęć wykorzystywanych w Regulaminie mogą być wskazane w treści Regulaminu.
2. [Zasięg Konkursu]
2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Targów FILM VIDEO FOTO.
2.2. Konkurs dzieli się na etapy jak następuje:
a) I etap – Zgłoszenia Uczestników, w dniach 12.04.2018 roku do dnia 14.04.2018 roku
b) II etap – Wybór Zwycięzców przez Jury Konkursowe nastąpi do dnia 17.04.2018 roku
3. [Jury]
3.1. W skład Jury wchodzą trzy osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu.
3.2. Jury konkursowe wybierze 6 najciekawszych zgłoszeń konkursowych oraz zdecyduje
o przyznaniu nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
3.3. Niezależnie od pkt. 3.2. powyżej, Jury jest podmiotem nadzorującym Konkurs i rozstrzyga wszelkie kwestie związane z jego organizacją, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. [Zasady Konkursu]
4.1. Zgłoszenie do konkursu polega na wypełnieniu kuponu konkursowego i umieszczenie go w przeznaczonej do tego urnie.
4.2. Jeden Uczestnik może zgłosić się do Konkursu jeden raz w ciągu całego Okresu Konkursu.
4.3. Jury wybierze 2 najciekawsze zgłoszenia, którym zostanie przyznana nagroda główna na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz 4 najciekawszych zgłoszeń
do Konkursu, którym zostanie przyznana nagroda dodatkowa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.4 Przy podejmowaniu decyzji Jury kieruje się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności oraz zgodności z tematyką.
4.5 Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej i w stosunku do każdego Zwycięzcy Konkursu zostanie przekazana w wiadomości e-mail w określonym w punkcie 2.2 b terminie.
5. [Uczestnicy Konkursu]
5.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce.
5.2 Uczestnik musi mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.3 Wrzucenie wypełnionego kuponu do urny jest jednoznaczne z zapoznaniem się warunków regulaminu i zaakceptowaniem go przez uczestnika.
5.4 Kategorycznie zabrania się naruszania zasad uczciwego współzawodnictwa pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie decyzją Jury.
5.5 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Konkurs, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających.
5.6 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki Profoto. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Organizator będzie uprawniony
do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
5.7 Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności:
a) naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Konkursu.
c) naruszenia polegające na niespełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie.
5.8 Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza w szczególności, co następuje:
a) jest twórcą treści podawanych w Konkursie: opisu zgłoszonych do Konkursu, przy czym przez treści w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się całokształt
i poszczególne elementy wypowiedzi określonej jako zgłoszenie konkursowe, w szczególności bez względu na formę wypowiedzi (słowną),
b) przysługuje mu do nadesłanych treści wyłączne oraz nieograniczone prawo autorski (osobiste oraz majątkowe),
b) wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie, w tym w szczególności na podanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
e) udziela Organizatorowi oraz Podmiotowi Zlecającemu Konkurs niewyłącznej licencji do korzystania z treści podanych w Konkursie: opisu zgłoszonego do Konkursu,
w całości, w części lub wybranych fragmentów, na zasadach poniżej opisanych:
• bez ograniczeń co do miejsca w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet;
• na czas 2 lat od momentu zgłoszenia do Konkursu;
• z chwilą zgłoszenia się do Konkursu;
• bezwarunkowo;
• na następujących polach eksploatacji, zawsze wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu:
o w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, całości, części lub wybranych fragmentów, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, wprowadzania
do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej;
o w zakresie rozpowszechniania treści, w całości, części lub wybranych utworów, w tym publicznego udostępniania opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym t. j. udostępniania w sieci Internet, w szczególności poprzez strony www.kconsultmedia.prowly.com oraz https://www.facebook.com/SigmaProcentrum/
f) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora korekt oraz zmian redakcyjnych w tekście treści;
g) udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na opracowanie treści (przeróbkę, opracowanie) oraz ich rozpowszechniania, w każdym wypadku na zasadach powyżej opisanych.
6. [Zwycięzcy Konkursu]
6.1Zwycięzcami Konkursu jest  4 Uczestników Konkursu, którzy udzielili najciekawszej zdaniem Jury odpowiedzi. Jury wybierze Zwycięzców wedle subiektywnej oceny
w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności oraz zgodności z tematyką, którym zostanie przyznana nagroda.
6.2 Organizator poinformuje o wyłonieniu Zwycięzców poprzez skontaktowanie się w wiadomości e-mail. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierać będzie dane o przyznaniu nagrody.
6.3 Zwycięzcą może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej. Jury może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku stwierdzenia,
że osoba uczestnicząca w Konkursie nie spełnia warunków, o których mowa w pkt. 5 powyżej lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca naruszył niniejszy Regulamin, Jury może wyeliminować go z Konkursu.
6.4 Zwycięzca konkursu automatycznie wyraża zgodę na możliwość ewentualnego opublikowania jego opisu, który został zamieszczony na kuponie (wraz z podaniem autora pracy) na stronie internetowej www.kconsultmedia.prowly.com lub fanpage’u
i innych kontach społecznościowych K-Consult Sp. z o. o.
7. [Nagrody w Konkursie]
7.1 W Konkursie można otrzymać albo nagrodę główną albo nagrodę dodatkową, tj.:
a. nagroda główna to 2 plecaki VANGUARD VEO DISCOVER 42 o wartości 349 zł brutto/każdy.
b. nagroda dodatkowa to 4 filtry Marumi FIT+SLIM UV
7.2 Wydanie Nagród Zwycięzcom, za co odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator, nastąpi po udzieleniu wszelkich niezbędnych do wydania Nagrody informacji.
7.3 W wypadku, gdy Zwycięzca nie poda prawidłowych danych niezbędnych do wydania Nagród, Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda, stosownie do postanowień Regulaminu albo nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.
7.4 Zwycięzca zobowiązany jest do podania prawidłowych danych niezbędnych do wydania przyznanej Nagrody.
7.5 Organizator Konkursu lub Podmiot zlecający Konkurs nie udzielają gwarancji
lub podobnych uprawnień do Nagród. Odpowiedzialność za prawidłowe doręczenie Nagród ponosi podmiot, któremu zlecony zostanie transport Nagród.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8. [Dane osobowe]
8.1 Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator Konkursu.
8.2 Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) K-Consult Sp. z o.o. wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane mogą być przetwarzane w innych celach, jeżeli na takie wykorzystanie odrębną zgodę wyrazi Uczestnik.
8.3 Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8.4 W celu otrzymywania przez Uczestnika od K-Consult Sp. z o. o. za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące produktów K-Consult Sp. z o. o.  niezbędne jest wyrażenie przez Uczestnika odrębnej zgody na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowej.
8.5 Dane osobowe Uczestników po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte, chyba że Uczestnik wyraził odrębną dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
9. [Reklamacje]
9.1 Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie Konkursu oraz 14 dni
po jego zakończeniu. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na wskazany powyżej adres siedziby Organizatora: K-Consult Sp. z o.o., z dopiskiem „Świat jest moim studiem” oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator ma odesłać odpowiedź na reklamację.
9.2 Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika w treści reklamacji.
10. [Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu]
Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora  oraz na Stronie Internetowej.
11. [Postanowienia końcowe]
11.1 Uczestnik zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
Za ingerowanie w przebieg Konkursu będą uważane w szczególności wszelkie działania które naruszały będą jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności do niedekompilowania, niewykorzystywania skryptów, nie ingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera oraz
do niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w Konkursie.
11.2 W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: info@kconsult.pl.
11.3 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres info@kconsult.pl z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail, podanego przez Uczestnika podczas zgłoszenia. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji
z Konkursu Organizator usunie odpowiedź nadesłaną przez osobę rezygnującą z udziału w Konkursie.
11.4 Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników
i podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie w odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału
w Konkursie. W przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
11.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.